راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد ساختمان بیمارستان در ایران
شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۱۶۰۸۸ زیرنظر مرضیه وحید دستجردی، سیدحسن امامی رضوی، سیدسجاد رضوی؛ مشاوران فنی و اجرایی سیدمحمدصادق مهدوی، محمودرضا محقق؛ مولفان صمد خلیفه گری و دیگران به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت درمان، دفتر نظارت و اعتباربخش
2916088
1391/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد