استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
سرشناسه: غلامعلی جعفری، صمد خلیف هگری، خدیجه دانایی، دکتر پریسا دولتشاهی، دکتر مژده رمضانی، مهندس راحله روحپرور، عطیه صباغیان پیرو، پرستو عابدینی سلی مآبادی، نعم تاله عباس گودرزی، دکتر لیلا کیکاوسی آرانی و دکتر حمید مهراب یفر؛ عنوان و نام پدی دآور: استاند
-
1389/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد