تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی
-
90453/ت51166هـ
1393/08/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد