مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -
7395/206
1389/02/26
متن ضابطه

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

 

تاریخ تصویب: 1388/11/08  شماره ابلاغیه: 7395/206    تاریخ ابلاغیه: 1389/۲/26


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد سازمان غذا و دارو  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

شورای عالی اداری در یک‌صد و سی و هفتمین جلسه مورخ 1388/11/8 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌منظور ارتقاء سلامت، بهداشت و ایمنی مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تأمین دارو، تجهیزات و اقلام پزشکی و ارتقاء کیفیت دارو تصویب نمود:

1- سازمان غذا و دارو از ادغام شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با مرکز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌گردد. با اجرای این بند کلیه وظایف و اختیارات، نیروی انسانی، پست‌های سازمانی، امکانات، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و مرکز مذکور، به سازمان غذا و دارو منتقل می‌گردد.


2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به تفکیک وظایف شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور ازنظر:

 الف) حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

 ب) تصدی‌های قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی اقدام و حسب مورد وظایف موضوع‌بند الف را به سازمان غذا و دارو و واحدهای ذی‌ربط در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور واگذار و نسبت به واگذاری وظایف موضوع‌بند (ب) حداکثر تا پایان سال 1390 به بخش غیردولتی برنامه‌ریزی و اقدام کند.


3- وظایف سازمان مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

 ـ تدوین و ارایه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، بیولوژیک، شیر خشک، تجهیزات، اقلام و ملزومات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی و اقلام بسته‌بندی و اسباب‌بازی.

 ـ تعیین، تدوین و اعلام ضوابط، ویژگی‌ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهیه، تولید، انبارش، حمل‌ونقل، توزیع، عرضه و انهدام مواد، محصولات و فرآورده‌های فوق‌الذکر.

 ـ تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی‌های مربوط به ارزیابی و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهای دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و اقلام بسته‌بندی و اسباب‌بازی.

ـ صدور، تمدید و لغو موقت و دایم پروانه مؤسسات تولیدی، وارداتی، نگهداری، حمل‌ونقل، عرضه و توزیع دارویی، تولیدی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی.

 ـ صدور پروانه‌ها و مجوزهای بهداشتی ساخت و ورود مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذکر.

 ـ انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذکر.

 ـ تعیین شرایط صدور، تمدید، لغو موقت و دائم مجوزها و پروانه‌های آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو.

 ـ تعیین مبانی خدمات دارویی و آزمایشگاهی و تعیین تعرفه‌های دولتی و خصوصی مربوطه.

 ـ احیا مصرف داروهای گیاهی و گسترش استفاده از آن.

 ـ تهیه، خرید و تأمین دارو، شیر خشک، تجهیزات و اقلام پزشکی در جهت تأمین و تحویل اقلام ضروری بازار از طریق منابع داخلی و خارجی.

 ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای تحقیقات مرتبط با کنترل، آزمایش و ارتقای کیفیت اقلام موضوع این مصوبه.


4ـ هیأتی متشکل از نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، دیون و تعهدات شرکت مذکور و انتقال آن به سازمان غذا و دارو یا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.


5 ـ اساسنامه سازمان غذا و دارو ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


6 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول حُسن اجرای این مصوبه می‌باشد و گزارش اجرای آن را ظرف مدت یک سال به شورای عالی اداری ارایه خواهد کرد.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ لطف ‌ا... فروزنده دهکردی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد