آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب هیات امنای موسسه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)-این آیین نامه با توجه به مصوبات هیات امنای دانشگاه قابل تغییر است؛ لذا در هر زمان میبایست آخرین ویرایش آن را از دانشگاه مربوط دریافت نمود.
-
1391/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد