آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
بودجه - بهداشت ودرمان - محاسبات عمومی - نظام صنفی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 1363.07.29 - 49698 - 1363.08.10 - 727 - مصوبه هیات وزیران -
49698
1363/07/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد