قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
اسناد مرتبط: قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی؛ قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی؛ قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امو
46/1036
1334/03/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد