آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اسناد مرتبط: مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی؛ دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه؛ دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
212/1164
1390/06/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد