نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها مصوب هیئت های امناء به استناد بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت
مصوب سال 1390 هیات های امناء به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت
***
1390/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد