آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 6794 /ت 26432 ه - وزارت علوم، تحقیقات وفناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - مصوب جلسه هیات وزیران مورخ 1381/02/18
6794
1381/02/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد