مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
موضوع جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 111 جلسه مورخ 1382/12/02 شورای عالی اداری
***
1382/12/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد