دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
موضوع تبصره 2 ماده 78 آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
***
1391/01/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد