آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شماره : 25206 /ت 28601 ه - تصویب نامه هیات وزیران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
25206/ت 28601 هـ
1382/05/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد