الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب جلسه 710 مورخ 1391/02/05 شورای عالی انقلاب فرهنگی - بنا به پیشنهاد مورخ 1390/11/15 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
***
1391/02/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد