قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیئت علمی مسئول امور اجرائی
مصوبه 394 جلسه مورخ 1376/01/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی
-
1376/01/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد