اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
اعلام شده توسط معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 3092 مورخ 1370/03/21 - عطف به نامه شماره 1909 مورخ 1370/02/25
3092
1370/03/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد