مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
شماره : 32483 /ت 23020 ه
32483
1380/07/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد