دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline of Harmonizing System Code for Mineral Commodity- بخشنامه گروه سوم به شماره 93/156087
231
1393/12/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد