راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
A Guide on Documentation of Operation, Maintenance and Management of Irrigation and Drainage Systems- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/316694
689
1394/10/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد