مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
عنوان انگلیسی نشریه: Pile Construction Specification (Driven and Cast in Place)-بخشنامه گروه سوم به شماره 94/174732
386
1394/07/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد