راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
سازمان برنامه و بودجه کشور- عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Economical Assessment of Watershed Management Implementations- بخشنامه گروه سوم به شماره 92/62336
642
1392/07/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد