راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Evaluation and Control of Consequences of Blasting in Surface Mining-بخشنامه گروه سوم به شماره 91/108544
616
1391/12/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد