فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: List of Services and Guidelines for Remote Sensing Studies in Mineral Exploration-بخشنامه گروه سوم به شماره 91/108549
615
1391/12/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد