دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
عنوان انگلیسی نشریه: Standard on determine locality and supervision for Drilling of Alluvium and Hard Formation Water Wells and Drilling report preparation -بخشنامه گروه سوم به شماره 92/24113
577
1392/03/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد