راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Estimation of Local Scour - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/16924
549
1390/02/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد