دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction of Study of Renovation and Terms of Services for Codification Of Identification Document of the Country،s Qanats- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5705
547
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد