راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Assessment of Soil Liquefaction Potential, Consequences and Mitigation Methods- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/47480
525
1391/06/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد