مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Shunt Capacitors of High Voltage Substations-بخشنامه گروه سوم به شماره 100/87004
0504-1
1388/09/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد