مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Protection Systems at High Voltage Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/50469
502-2
1388/06/02
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد