مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Classification of Soil at High Voltage Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/54902
491
1388/06/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد