مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دوم
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Diesel Generator at HV Substations - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/52715
487-2
1388/06/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد