مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks HV Substation Design- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5667
486
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد