ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
عنوان انگلیسی نشریه: Hydraulic Design Criteria for Drops, chutes, and Energy Dissipators in Irrigation and Drainage Networks- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/13433
482
1388/02/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد