مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Fire Protection at HV Substations- بخشنامه گروه اول به شماره 100/30575
477
1388/03/31
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد