مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Insulation Co-ordination at High Voltage Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/9373
453
1388/02/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد