مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Cables- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56573- جلد دوم
452-2
1387/06/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد