مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for ransmission and Subtransmission Networks Busbar and Conductors at HV Substations - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/48673
451-1
1387/05/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد