مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی
عنوان انگلیسی نشریه: Design &Implementation of Bunding Guidelines and Technical Standards- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56614
450-2
1388/06/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد