مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks - Lighting Protection of Transmission Lines- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/110603- جلد اول
445-1
1387/11/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد