مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks - Electrical Transmission Supports- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/110602- جلد دوم
440-2
1387/11/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد