مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Concrete Foundation of Overhead Line Structures NO: 431 نشریه شماره 43- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/19588
431
1387/03/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد