مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Substation Insulators- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/16175
0429-1
1387/02/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد