مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures of Transmission and Subtransmission Networks LVAC Systems- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/102727- جلد اول
423_1
1387/11/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد