مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Voltage Transformers at HV Substations NO: 408-1- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/19560
408-2
1387/03/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد