مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407
عنوان انگلیسی نشریه: Technical Specification for Disconnectors and Earthing Switches- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/16183
407-1
1387/02/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد