مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks - Transmission Line Design- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/86816
402
1386/06/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد