ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357
عنوان انگلیسی نشریه: Creating Geographic Information System (GIS) To be Used in Natural Resource and Agricultural Studies- بخشنامه شماره 100/163372
357
1386/01/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد