راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342
عنوان انگلیسی نشریه: Acoustical Guide Lines for Reduction of Traffic Noise for Buildings Near Highways- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/63980
342
1385/07/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد