راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Design, Costruction and Maintenance of Revetment in the River Engineering Measures- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/132403
332
1384/01/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد