راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331
عنوان انگلیسی نشریه: Guide to Identification of Socio-economic Impacts, Appraisal and Economic justification of Water Resources Project- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/150888
331
1384/08/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد